Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności i plików cookies

  1. Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje, zaktualizowane zgodnie z zasadami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), dotyczące postępowania z Państwa danymi.
  2. Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BAROCCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Regułach, ul. Elizy Orzeszkowej 1 B, 05-820 Reguły, poczta Piastów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000730514, REGON: 380194277, NIP: 5342583102;
   Dane kontaktowe Administratora: e-mail: kontakt@swiadomezycie.com; tel. +48 696 04 40 04;
 3. Jakie dane przetwarzamy

  1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podasz nam w szczególności w formularzu zamówienia lub w formularzu kontaktowym lub zapisując się do newslettera lub wysyłając do nas wiadomość e-mail, lub składając reklamację, czy też odstępując od umowy. Przetwarzamy także Twój numer rachunku bankowego, z którego będziesz dokonywał płatności lub na który my dokonamy zwrotów. W przypadku wystawiania faktury VAT przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności, numer NIP. Ponadto, przechowujemy także Twoje dane dotyczące Twoich zachowań, w tym dokonywanych transakcji, reklamacji oraz historię korespondencji i kontaktów z nami, aktywności na: naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym, naszych profilach na serwisach społecznościowych, naszych kontach na stronach osób trzecich. Są to dane takie jak oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty. Na potrzeby ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń możemy także zbierać dane dotyczące numeru PESEL lub NIP oraz adresu zamieszkania.
 4. Cele i podstawy przetwarzania

  Zamówienia.

  1. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
  2. Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Newsletter.

  1. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
  2. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
  3. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
   W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

  Reklamacje i odstąpienie od umowy.

  1. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
  2. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  3. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

  Kontakt e-mailowy.

  1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
   Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Odbiorcy danych

  1. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym, w tym w szczególności:
   1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;
   2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
    • w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
    • w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera;
    • w celu obsługi procesu wysyłki, w ramach którego dochodzi do przetwarzania Twoich danych niezbędnych do dostawy zamówienia;
    • w celu korzystania z wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Twoich danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu lub sklepu;
    • w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
    • w celu realizacji usług doradczych, audytowych, prawnych, podatkowych, rachunkowych.
  2. Ponadto, w celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów.
   Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
 6. Uprawnienia

  RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w ramach którego możesz od nas żądać:
   1. wglądu w Twoje dane, który może dotyczyć wszystkich Twoich danych lub danych wybranych, które nam wskażesz;
   2. informacji na temat Twoich danych osobowych, w tym informacji: czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane, komu przekazujemy Twoje dane osobowe (poprzez wskazanie chociażby kategorii podmiotów którym Twoje dane przekazujemy), przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane, a gdy podanie tego okresu jest niemożliwe możesz żądać podania przez nas kryteriów do jego ustalenia, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, jakie przysługują Ci uprawnienia w ramach prawa do: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, z jakiego źródła mamy Twoje dane, jeżeli sam ich nie przekazałeś, czy podejmujemy wobec Ciebie decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym stosujemy tzw. profilowanie, na jakich zasadach, a także jakie znaczenie i konsekwencje ma to w stosunku do Ciebie, czy przekazujemy Twoje dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, a jeśli tak to jakie zabezpieczenia są stosowane w związku z tym przekazaniem;
   3. przekazania kopii Twoich danych osobowych w wybranym przez Ciebie formacie;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe i prawo do uzupełnienia danych niekompletnych, w ramach których możesz żądać, abyśmy usunęli błędy, usterki, mylne informacje w zakresie Twoich danych, np. błędne nazwisko lub nowy adres zamieszkania, w przypadku jego zmiany lub nazwisko zmienione w związku z zawarciem małżeństwa;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w ramach którego możesz żądać:
   1. usunięcia przez nas Twoich danych osobowych;
   2. poinformowania przez nas innych administratorów, którym upubliczniliśmy Twoje dane, które mamy obowiązek usunąć, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji;
    jeżeli wystąpi którakolwiek z poniżej wskazanych sytuacji:

    • Twoje dane nie są już nam niezbędne dla celów, dla których je uzyskaliśmy od Ciebie;
    • cofniesz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych i jednocześnie nie możemy ich przetwarzać na innej podstawie prawnej;
    • wniesiesz sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez nas oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
    • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w kampaniach reklamowych lub innych działaniach marketingowych;
    • okaże się, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, np. bez Twojej zgody gdy jest ona niezbędna;
    • usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
    • zebraliśmy dane od dziecka w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z którym możesz do nas wystąpić w jednym z następujących przypadków:
   1. jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych będących w naszej dyspozycji – wówczas możesz żądać ograniczenia przetwarzania np. poprzez zaprzestanie przetwarzania, przez okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość Twoich danych;
   2. jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem np. nie uzyskaliśmy Twojej zgody, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu przez nas Twoich danych, żądając w to miejsce ograniczenia ich wykorzystania;
   3. jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych do celów przetwarzania, a są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. jeżeli złożyłeś sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas – wówczas możesz żądać ograniczenia przez nas przetwarzania do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych wobec:
   1. przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, tj. na potrzeby kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym wobec tzw. profilowania (np. jeżeli nie życzysz sobie np. ofert czy reklam naszych produktów, przy czym po otrzymaniu ww. sprzeciwu, powinniśmy zaprzestać przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych);
   2. przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przy czym gdy złożysz nam taki sprzeciw nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie: ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany w oparciu o zgodę lub umowę;
  7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
   Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.
   Ponadto, jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres: kontakt@swiadomezycie.com
 7. Pliki cookies

  1. Podobnie jak prawie wszyscy dostawcy usług, podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z naszych ofert stosujemy pliki cookies, sygnalizatory sieci web lub podobne technologie.
  2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”): są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu online www.swiadomezycie.com, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych sklepu online www.swiadomezycie.com. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
   Przez używanie stron sklepu online www.swiadomzycie.com użytkownik sklepu wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności sklepu online www.swiadomzycie.com dotycząca plików cookies.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
   Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. dostosowania zawartości stron internetowych sklepu online www.swiadomzycie.com do preferencji użytkownika, w tym do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika sklepu online www.swiadomzycie.com i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy sklepu online www.swiadomzycie.com korzystają ze stron internetowych sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji użytkownika sklepu online www.swiadomzycie.com (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  4. Poprzez wykorzystywanie plików cookies w powyższy sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach.
   W ramach sklepu online www.swiadomzycie.com stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”(persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe”przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. W ramach sklepu online www.swiadomezycie.com stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu online www.swiadomezycie.com, np. zapamiętujące poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu online www.swiadomezycie.com;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu online www.swiadomezycie.com, a tym samym dające możliwość poprawiania działania stron sklepu online www.swiadomezycie.com wg potrzeb użytkowników;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacjo interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy.
  6. Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy sklepu online www.swiadomezycie.com mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika sklepu online www.swiadomezycie.com.
  7. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej sklepu online www.swiadomezycie.com.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu online www.swiadomezycie.com i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców i partnerów.
  9. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Analiza i statystyka internetowa

  1. Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
  2. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
  3. Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany.
  4. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
   Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 9. Wtyczki społecznościowe

  1. Ponadto nasza strona używa wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram.
   Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
   Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
  2. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
   1. Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy;
   2. Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
  3. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
 10. Zmiany polityki prywatności

  1. Zmieniamy się na dla Was na lepsze, dlatego w przyszłości może się zdarzyć, że znajdziemy jeszcze lepsze sposoby by chronić Wasze dane. Wówczas będziemy zmuszeni do aktualizacji naszej polityki prywatności, o czym oczywiście poinformujemy.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie pytania.

Edyta Gulkiewicz
Barocco Sp. z o.o.
mgr farm. Anna Kobylinska
ul. Saska 100 lok 4
03-914 Warszawa

Dział sprzedaży tel. 570 70 20 70 - wyłączny dystrybutor produktów MAG.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Prywatności oraz Regulaminem sklepu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.